Datenschutzfreundliche Soziale Netzwerke: spontan und kurzlebig

Authors: Riemann, Robert

Website Slides

Citation (Chicago Manual of Style 17th edition)

Riemann, Robert. 2014. “Datenschutzfreundliche Soziale Netzwerke: Spontan Und Kurzlebig.” DNP.14. Presented at the Austrian Congress on Data, Network & Politics, September 21. https://dnp14.datenschutzkonferenz.at/content/datenschutzfreundliche-soziale-netzwerke-spontan-und-kurzlebig.

BibTeX

 // file: 'riemann2014vienna.bib'
@misc{riemann2014vienna,
 title = {Datenschutzfreundliche Soziale Netzwerke: spontan und kurzlebig},
 author = {Riemann, Robert},
 date = {2014-09-21},
 year = {2014},
 month = sep,
 eventtitle = {{Austrian Congress on Data, Network {\&} Politics}},
 series = {DNP.14},
 location = {Vienna},
 url = {https://dnp14.datenschutzkonferenz.at/content/datenschutzfreundliche-soziale-netzwerke-spontan-und-kurzlebig},
 urldate = {2019-12-13},
 x-slides = {https://people.physik.hu-berlin.de/~rriemann/publications/presentations/dnp14-slides-Datenschutzfreundliche%20Soziale%0aNetzwerke.pdf}
}